Vleermuizenonderzoek

Vleermuizen zijn mysterieuze dieren. Hoewel ze veelal dicht bij ons vertoeven, worden ze meestal niet opgemerkt. Ze verblijven tijdens de zomer in bomen of huizen. Sommige soorten overwinteren er ook, andere soorten in bunkers, ijskelders en forten.
Greenspot heeft door jarenlange ervaring en gebruik van gesofisticeerde apparatuur een bijzondere expertise opgebouwd in het onderzoek naar deze nachtdieren.

Quickscan vleermuizen
Alle soorten vleermuizen én hun verblijfplaatsen zijn strikt beschermd. Omdat het niet eenvoudig is om hun verblijfplaatsen te kennen, heeft Greenspot een quickscan voor vleermuizen ontwikkeld. Hiermee worden op een efficiënte manier verblijfplaatsen  opgespoord. Een quickscan van bomen langs een weg, in een dreef of bos dat wordt  gekapt of van een oud (industrie)gebouw dat wordt afgebroken, levert belangrijke informatie op over de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Op basis hiervan kan verstoring vermeden worden en kunnen begeleidende maatregelen worden genomen.

De quickscan bestaat uit een onderzoek met een warmtebeeldcamera van een boom of een gebouw. Door de warmte die aanwezige vleermuizen uitstralen kan met grote zekerheid de aanwezigheid van vleermuizen in een boomholte of spleet worden vastgesteld. Het gebruik van een hoogtewerker is hierbij overbodig. Zo kan er efficiënt en kostenbesparend worden gewerkt. Indien er tijdens de quickscan indicaties zijn van de aanwezigheid van vleermuizen is bijkomend batdetectoronderzoek wenselijk.

foto-quickscan
Foto links: warme plek met aanwezigheid van enkele Rosse vleermuizen – foto rechts: warme plek in vleermuizenkast met enkele Franjestaarten


film Marc Van de Sijpe

Onderzoek in het kader van windturbineprojecten
foto-windturbineIn opdracht van promotoren van windturbineprojecten voeren we voorafgaand een objectief onderzoek uit naar het voorkomen van vleermuizen rond de geplande locaties voor windturbines. De aanwezigheid van vliegroutes en het gebruik van jachtgebieden brengen we voor de verschillende soorten nauwkeurig in beeld. Afhankelijk van de intensiteit van het onderzoek wordt naast batdetectoronderzoek gebruik gemaakt van geavanceerde automatische batdetectoren die alle voorbijvliegende vleermuizen registreren. Op basis van het onderzoek  geven we advies over de optimale inplanting van de turbines.

Via internationale contacten wordt door Greenspot methodes uitgewerkt om aanvaringen met turbines maximaal te vermijden. Dit kan onder meer door het toepassen van het systeem Chirotech, ontwikkeld door het bureau Biotope (Frankrijk).

Kunstmatige verblijfplaatsen
Bij grote kappingen, bv. van Amerikaanse eik, moeten er vóór de kappingen nieuwe verblijfplaatsen voor de aanwezige vleermuizenkolonies worden voorzien. Door het plaatsen van vleermuiskasten in de omgeving van de geplande kappingen proberen we de impact van de kapping te milderen.

Afhankelijk van de situatie plaatst Greenspot verschillende types kasten , die op gezette tijdstippen worden gecontroleerd.
Om de biodiversiteit rondom nieuwe gebouwen te verhogen, worden bij nieuwbouw vleermuiskasten in of op het gebouw aangebracht. Greenspot geeft advies bij het plaatsen van kasten en voorzien van vleermuisverblijfplaatsen.