Beheerplanning en monitoring

Natuurbeheerplan
Door de recente samenvoeging van het Bos- en Natuurdecreet wordt een nieuwe vorm van beheerplan opgesteld, namelijk het ‘natuurbeheerplan’. Afhankelijk van de ambitie kan door greenspot een beheerplan op 4 niveaus worden opgesteld.
Op basis van de analyse van het gebied en een inventarisatie van de waardevolle elementen wordt een visie en doelstellingen op economisch, ecologisch en recreatief vlak ontwikkeld. Over een periode van 24 jaar (of 27 jaar voor onroerend erfgoed) werken wij de beheermaatregelen in detail uit en geven we aan op welke financiële ondersteuning men kan rekenen. Naast een subsidiering voor de opmaak én uitvoering van een beheerplan is er bij een goedgekeurd natuurbeheerplan ook vrijstelling van successierechten. Zie verdere info www.natuurenbos.be.

Bermbeheerplan
Bermen vormen interessante groene linten langs de wegen . Door een gericht ecologisch beheer worden bermvegetaties ecologisch interessanter en kan op langere termijn de hoeveelheid maaisel door verschraling verminderen. Wanneer greenspot een bermbeheerplan opmaakt, wordt aangegeven welke bermen een ecologisch beheer krijgen (veelal twee maaibeurten met afvoer van maaisel) en voor welke bermen dit minder wenselijk is.

Beheerplannen onroerend erfgoed
Door het nieuw decreet Onroerend erfgoed worden de vroegere beschermingen als dorpsgezicht, beschermd landschap, …  geherdefinieerd en is er extra aandacht voor houtig erfgoed en historische tuinen en parken . Greenspot maakt beheerplannen op voor openbare en private parken en voor cultuurhistorische landschappen (de vroegere beschermde landschappen). Dit laatste al dan niet samen met de opmaak van een beheerplan voor het aanwezige bos binnen het waardevol landschap.

Monitoring fauna & flora
foto-vogelHet is belangrijk om bij de uitvoering van een beheerplan op regelmatige tijdstippen te evalueren. Dit gebeurt door monitoring van bosbestanden, van vegetaties of van specifieke families of soorten.

Greenspot deed in het kader van natuurinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen detailinventarisaties van o.m. broedvogels, overwinterende vogels en flora in grazige vegetaties.